Aanvraag van het duurzame warmtemarkt introductiefonds

Welkom bij de aanvraag van het duurzame warmtemarkt introductiefonds voor Nul-Op-de-Meter (NOM), NOM-READY en aardgasvrije woningen. Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van een NoM-renovatie, een NoM-ready-renovatie of een renovatie tot aardgasvrij van een woning in de provincie Utrecht die als hoofdvestiging permanent wordt bewoond door een particuliere woningeigenaar.

Waarbij een NoM-renovatie: een nul-op-de-meter renovatie is, die leidt tot een woning waar in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (inclusief verlichting) op jaarbasis per saldo nul bedraagt, onder de standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland, en bij standaard gebruik van de woning zoals vastgelegd in de ontwerpuitgangspunten onderbouwd door Nederlands normen (de norm EnergiePrestatieGebouwen NEN7120 alsmede de onderliggende normen zoals de norm referentie klimaatjaar NEN 5060:2008; na invoering van de NTA8800 zal de NTA8800 de berekeningsmethodiek zijn op dit aspect) en een NOM-ready-renovatie: een renovatie waarbij een bestaande woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen.

De gegevens van de regeling is omschreven in het Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 29 maart 2016, nr. 8180D8C4, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies Economic Board Utrecht (Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2016). Deze wetstechnische informatie is voor de aanvraag van deze subsidie. Eventuele wijzigingen en/of aanpassingen van dit besluit is op publicatiedatum leidend. Een overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen te vinden op: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Actueel/Utrecht/403773.html Hetgeen wat op onze website staat kan geen rechten aan worden ontleend, zie daarbij ook onze disclaimer op onze website.

De subsidie voor een renovatie wordt geweigerd:

 1. als blijkt dat niet overtuigend kan worden aangetoond dat de in artikel 45, eerste lid, bedoelde renovaties van de woningen gerealiseerd kunnen worden;
 2. als de aanvraag betrekking heeft op de renovatie van meer dan 15 woningen;
 3. als de aanvrager of de betrokken ondernemingen binnen het consortium met een nieuwe aanvraag voor een renovatie op grond van deze uitvoeringsverordening het maximum van 15 woningen overschrijdt.

Voor een subsidie, geldt dat de subsidieontvanger:

 1. binnen 24 maanden na het verlenen van de subsidie de subsidiabele activiteit uitvoert of door de betrokken ondernemingen in het consortium laat uitvoeren;
 2. op verzoek van de provincie een bezoek aan de woning organiseert.

 

Het subsidieplafond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht voor subsidies Economic Board Utrecht bedraagt € 9,1 miljoen. Er geldteen deelplafond van € 572.500 voor het duurzame warmtemarkt introductiefonds, waarbij binnen dit deelplafond voor de gemeentelijke bijdragen de volgende deelplafonds gelden:

Gemeente Houten: € 15.000;

 1. Gemeente Utrecht: € 37.500;
 2. Gemeente Woerden: € 30.000;
 3. Gemeente Wijk bij Duurstede: € 15.000;
 4. Gemeente De Bilt: € 15.000;
 5. Gemeente Zeist: € 15.000;
 6. Gemeente Stichtse Vecht € 7.500;
 7. Gemeente Nieuwegein € 7.500;
 8. Gemeente Bunnik € 7.500.

Voor de hoogte van een subsidie voor een renovatie geldt dat:

 1. de hoogte van de subsidie € 5.000 per woning voor een NoM-renovatie bedraagt;
 2. de hoogte van de subsidie € 2.500 per woning voor een NoM-ready-renovatie, dan wel een renovatie tot aardgasvrij bedraagt;
 3. het maximum bedrag, genoemd in het tweede lid, onder a en b, voor de eerste 30 woningen die gebruik maken van deze regeling, met € 2.500 per woning verhoogd zal worden;

De subsidie, genoemd onder a en b, kan worden verhoogd met € 2.500 per woning in de boven opgesomde gemeenten, verband houdend met de cofinanciering door die gemeenten, voor zover het deelplafond voor elke gemeente niet is overschreden.

Onverminderd artikel 12 van de Asv zijn de subsidiabele kosten alle toerekenbare kosten van een NoM-renovatie, NoM-ready-renovatie en renovatie tot aardgasvrij.

De subsidie wordt verstrekt onder de regels en procedures voor de-minimis steun.

Close Menu